Zugführer

Zugführer Dennis Hoff Telefon:work02331 / 62465-0 Telefax:fax02331 / 62465-18 E-Mail:

Zugtruppführer

Zugtruppführer Zugtruppführer N.N. Telefon:work02331 / 62465-0 Telefax:fax02331 / 62465-18 E-Mail:

Gruppenführer Bergung

Gruppenführer Samuel Meckbach Telefon:work02331 / 62465-0 Telefax:fax02331 / 62465-18 E-Mail:

Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung

Gruppenführer Benjamin Hilsmann Telefon:work02331 / 62465-0 Telefax:fax02331 / 62465-18 E-Mail:

Gruppenführer Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen (A)

Gruppenführer Michael Rüsing Telefon:work02331 / 62465-0 Telefax:fax02331 / 62465-18 E-Mail: